سلام من به تازگی توی مشاوره حقوقی دینا خوندم که عده چی هست و هر زنی بعد از طلاق باید مدتی رو عده نگه داره فکر میکنم این مفهوم واقعا مانع ازدواجه