سلام من دیدم پدرم به مادرم خیانت میکنه نمیدونم باید چیکار کنم میخوام این موضوع رو مطرح کنم ولی میترسم . توی مشاوره خیانت فیلیا نشونه های خیانت رو میخوندم میخواستم به مامانم بگم بیا ببین بابا از این نشونه ها داره شاید ی کم حساس بشه ولی بازم ترسیدم راه درست چیه من باید چیکار کنم؟