دلم میخواد بمیرم من اونی نیستم که میخوام دوسالی میشه که مشکل عصبی دارم اختلال عصبی و دیوونه کنندست گذشتم تلخ بود حالمم تلخه میخوام حالم خوب باشه عصبی میشم انگار زمین و زمان دشمنم میشن و فکر خودکشی و خودزنی میاد توی سرم حتی باشوک درمانی ام خب نشدم من فقط حال خوب بچگیمو میخام خسته شدم از بس توی رویاهام زندگی کردم و توهم زدم خسته شدم از بس توی دنیای واقعی زندگی نکردم