سلام
تحقیق من درباره رفتار پس انداز خانوارها است. متغیر وابسته پس انداز و متغیرهای مستقل درآمد, جنسیت, سن, سواد مالی, نرخ بهره بانکها برای پس انداز هستند.
فرضیه های تحقیق :
۱- کمبود سواد مالی تاثیر منفی بر رفتار پس انداز خانوارها دارد.
۲- بین بهره پس انداز بانکها و پس انداز خانوارها رابطه مثبت وجود دارد.
۳- بین سن سرپرست خانوار و پس انداز رابطه مثبت وجود دارد.
۴- بین درآمد خانواده و پس انداز رابطه مثبت وجود دارد.
۵- خانم ها بیشتر از مردها پس انداز میکنند.

پرسشنامه من دارای چند نوع سوال است. سوالات بلی نخیر, سوالات طیف لیکرت و سوالات چهارگزینه ای. من داده ها که ۲۰۰ پرسشنامه است وارد spss کردم. آمار توصیفی را هم انجام دادم. حالا برای آزمون فرضیه ها و آمار استنباطی چکاری باید انجام بدهم? از کدام آزمون باید استفاده کنم? کدام رگرسیون مناسب است?

پیشاپیش تشکر از همه