سال جدیدهم
با یک چشم به هم زدن خواهد گذشت!
چند سال پیش را یادت هست؟
که برایت به اندازه شکوفه های بهاری
آرزوی خوشبختی کرده بودم؟
پس طوری زندگی کن که هرروزت
آغاز خوشبختی باشد!
نامها و عددها،فقط بهانه اند!

--------------------------------------------------------------------------------

آن قدر سایر روزهای سال را
تحویل نگرفتیم!
که دیگر سال تحویل ها هم،
تحویلمان نمیگیرند!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

چشم هایت را که م هربانتر کنی،
لبهایت را که با لبخند آرایش کنی،
وذهنت را از کینه ها خالی کنی...
سال خودبه خود تحویل میشود!
باور کن دوست من!


میلاد تهرانی،مجله موفقیت،شماره231،گیلاس آبی