احساس میکنم که هیچی برام مهم نیست
انگیزه کار کردن و پیدا کردنو از دست دادم  چون کاری که باشرایط من جور در بیاد پیدا نمیشه
برای آینده ای که نمیدونم چه چیزی در انتظارمه احتیاج به کمک مالی و پولی دارم
پدرمو از دست دادم
از سن ازدواجم هم گذشته نمیدونم چیکار کنم نه دوستی و نه هیچ امیدی؟؟