خواستگاری-صحبت بدون اطلاع خانواده

سوال:

آيا دختر و پسر عاقل بالغ، مي‌توانند بدون اطلاع خانواده براي ازدواج با هم صحبت کنند و سپس خانواده را مطلع سازند؟

پاسخ:

همه مراجع: خواستگاری وگفت وگوی پيش از عقد، اگر مفسده نداشته باشد و بدون قصد لذت و ترس افتادن در گناه باشد، اشکال ندارد. [ 1 ]


پي نوشت ها:

-------------------------------------------------

1. توضيح المسائل مراجع(13مرجع)،محمدحسن بني هاشمي خميني،ج2 ،دفتر انتشارات اسلامي،قم،تابستان1386،چاپ13، ص485،م2433

اسک دین