وقتی از فرد یا خانواده ای درمورد مهمترین عامل استرس سوال می کنید کمتر کسی به این امر که همیشه "چند دقیقه از برنامه خود عقب است" اشاره نمی کند!

تاخیر کردن استرس های بسیاری را ایجاد می کند، زیرا همیشه در این فکر هستیم که چه کسی در انتظار ماست یا چه مقدار از برنامه خود عقب هستیم و تا بحال چندبار اینطور تاخیر کرده ایم...

این تاخیرها مولد استرس در ما هستند و ما را در مسیر "سخت گرفتن" مسائل بی اهمیت سوق می دهند.

این امر، مشکلی معمول و همیشگی است که تنها با ده دقیقه زودتر حرکت کردن بسوی مقصد براحتی قابل حل می باشد.

زودتر از همیشه حاضر شده و پیش از آنکه به کار دیگری بپردازید از آمادگی کامل خود مطمئن شوید.

خود را فریب ندهید که این ده دقیقه اهمیتی ندارد!

هر موقع که وقت کردید، سعی کنید یک جدول زمانبندی شده از فعالیت ها، کارها، بازی ها و هر چیز دیگر ترتیب دهید. اما مراقب باشید که این جدول لبریز نشود. در این جدول یک زمان سفید بدون هیچ برنامه ای برای خود در نظر بگیرید.

با اجرای این روش از آرام تر شدن زندگی خود تعجب خواهید کرد زیرا احساس استرس دائمی، شتابزدگی و تلاش های بیهوده جای خود را به احساس آرامش خواهد داد.

منبع: از کاه کوه نسازید، انتشارات نسل نواندیش