چهار سوره در قرآن هست که در این سوره ها ، آیاتی وجود دارند که هنگام قرائت یا شنیدن آنها ، واجب است قاری و شنونده به سجده بروند . این چهار سوره را ، عزائم نیز می نامند .
این چهار سوره عبارتند از:
۱ . اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ (سورة علق)
۲ . وَ النَّجْمِ (سورة نجم)
۳ . تنزیل الســجـده (سورة فصّلت)
۴ . حم السّجده (سوره سجده)

احکام وشرایط خاصّ آنها به این صورت است که :
اگر انسان به آیات مذکور گوش فرا دهد واجب است که سجده کند و اگر تنها آنها را بشنود (به گوش او بخورند بدون این که قصد شنیدن داشته باشد) اگر چه سجده واجب نیست ولی احتیاط آن است باز سجده کند .
آنچه موجب وجوب سجده می شود شنیدن تمام آیه است ولی اگر بخشی از آیه را هم شنید احتیاطا سجده کند .
سجده در هنگام شنیدن این آیات واجب فوری است و نباید تأخیر بیفتد و اگر احیانا تأخیر افتاد در اولین فرصت باید آن را بجا آورد .
شنیدن از بچه یا کسی که قصد تلاوت ندارد یا ضبط صوت ، سجده کردن را واجب نمی کند اگر چه احتیاط در آن است که سجده بجا آورد .
در سجده واجب قرآن نمی‏شود بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد ، ولی سایر شرایط سجده را که در نماز است لازم نیست مراعات کنند .
ذکر گفتن در این سجده لازم نیست ، بلکه مستحب است و هر ذکری بگوید کافی است .
سوره های سجده دار را نباید در نماز خواند و موجب بطلان نماز می شود .
بر فرد جنب و حائض حرام است که حتی یک آیه و کلمه از این سوره ها را قرائت کند چه آیه سجده باشد یا آیات دیگر این چهار سوره .
سجده های قرآن
در قرآن مجید ۱۵ آیه ی سجده دار وجود دارد که بعد از شنیدن یا خواندن ۴ آیه ی آن سجده واجب می گردد ، و بر ۱۱ آیه ی دیگر سجده مستحبی است.
--سجده های واجب
۱- آیه ۱۵ سوره سجده
۲- آیه ۳۷ سوره فصلت
۳-آخرین آیه سوره نجم
۴- آخرین آیه سوره علق
--سجده های مستحب
۱- آخرین آیه سوره اَعراف
۲- آیه ۴۸ سوره نحل
۳- آیه ۵۸ سوره مریم
۴- آیه ۱۸ سوره حج
۵- آیه ۷۷ سوره حج
۶- آیه ۲۱ سوره اِنشقاق
۷- آیه ۱۵ سوره رعد
۸- آیه ۱۰۷ سوره اسری
۹- آیه ۲۵ سوره نمل
۱۰- آیه ۶۰ سوره فرقان
۱۱- آیه ۲۴ سوره ص




منبع: