مقیاس انتظار از ازدواج(MES)

این پرسشنامه حاوی 40 گزاره است. پاسخ‌دهندگان از مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت از 1،کاملا مخالفم تا 5، کاملا موافقم استفاده می‌کنند؛ بنابراین حداقل نمره 40 و حداکثر آن 200 است. گزاره‌های 4،18،23،28،30،35،و 38 به طورمعکوس نمره‌گذاری می‌شوند.

به طور کلی نمرات پایین‌تر نشان‌دهنده انتظارات بدبینانه از ازدواج، و نمرات بالاتر نشان‌دهنده انتظار ایده‌آل‌گرایانه از ازدواج است. نمراتی که در حد وسط هستند، انتظارات واقع‌گرایانه را نشان می‌دهند. همچنین نمرات بالا در خرده‌مقیاس‌های انتظارایده‌آل‌گرایانه و واقع‌گرایانه نشان‌دهنده انتظارات ایده‌آل‌گرایانه و واقع‌گرایانه‌تر است در حالی که در خرده‌مقیاس انتظار بدبینانه نمرات پایین‌تر نشان‌دهنده انتظارات بدبینانه‌تر است. پاسخگویی به آن حدود 10 دقیقه زمان می‌برد. جونز و نلسون[1]برای کل مقیاس، آلفای کرونباخ 0/80-0/79، و دیلون[2] ضریب 0/80 را گزارش کردند. همچنین آن‌ها رابطه مثبت معناداری را بین نمرات مقیاس رومانتیک‌گرایی دین (Dean Romanticism Scale) و مقیاس نگرش عشق (Love Attitude Scale) به عنوان شواهدی بر روایی همگرای این پرسشنامه نشان دادند.

برای آماده‌سازی مقیاس انتظار از ازدواج در ابتدا این پرسشنامه به فارسی ترجمه شد. در ترجمه،از نظرات یک کارشناس ارشد زبان انگلیسی و تعدادی از دانشجویان که عضو جامع پژوهش بودند استفاده شد. سپس چند نفر از اعضاء هیئت علمی متخصص در مشاوره خانواده، روایی محتوایی و تطابق فرهنگی این مقیاس را تأیید کردند. برای بررسی اعتبار، هم از روش همسانی درونی و هم بازآزمایی استفاده شد. برای بررسی ثبات، از 40 نفر ازآزمودنی‌ها خواسته شد که پس از سه هفته مجددا به پرسشنامه پاسخ دهند. همچنین به منظور بررسی روایی سازه، همراه با مقیاس انتظار از ازدواج، مقیاس نگرش نسبت به ازدواج (Marital Attitude Scale,MAS) [3]اجرا شد.

1. Jones GD,Nelson ES.Expectations for marriage among college students from intact and non-intact homes. J Divorce Remarriage.1996;26(1):171-89

2. Dillon HN.Family vioence and divorce:Effects on marriage expectations.[Dissertation].East Tennessee State University.2005

3. Brateen TB,Rosen LA.Development and validation of the marital attitude scale.J Divorce and Remarriage. 1998;29:83-91


مقیاس انتظار از ازدواج(marriage expectations scale)

لطفا به هریک از جملات با استفاده از مقیاس زیر پاسخ گویید. اولین پاسخی که به نظرتان می‌رسد را علامت بزنید. جواب درست یا غلطی وجود ندارد و هرجمله برای هر فردی ممکن است معنای متفاوتی داشته باشد. تصور کنید که زندگی زناشویی آینده شما چگونه خواهد بود.

کاملا موافق‌\موافق‌\نظری ندارم‌\مخالف‌\کاملا مخالف

5\4\3\2\1

1.ازدواج من از دیگر روابط نزدیکی که داشته‌ام عمیق‌تر و قوی‌ترخواهد بود.
2.هردوی ما به یک اندازه روی مسائل جنسی تأکید خواهیم داشت.
3.من و همسرم در زمینه تمیزی و پاکیزگی مشابه خواهیم بود.
4.تأمین مالی برایمان مشکل خواهد بود.
5.برای کمک گرفتن از یکدیگر مشکلی نخواهیم داشت.
6.همسرم کاملا جذاب خواهد بود.
7.کارهایی که هرکدام باید در خانه انجام دهیم را مشخص خواهیم کرد.
8.زمان با هم بودن مهم‌تر از زمان تنهایی خواهد بود.
9.حفظ رابطه عاشقانه عامل اصلی برای شادمانی زناشویی ما خواهد بود.
10.در مورد زمان بچه‌دار شدن با هم توافق خواهیم داشت.
11.اگر به دلائل تحصیلی یا شغلی بخواهم به شهر دیگری بروم مسلّما همسرم می‌خواهد که همراه من بیاید.
12.زندگی جنسی ما انعکاس رضایت زناشویی ما خواهد بود.
13.همسرم حس شوخ‌طبعی قوی‌ای خواهد داشت.
14.در صورت نیاز هر دوی ما می‌خواهیم که با مشاور خانواده مشورت کنیم.
15.من و همسرم کاملا نسبت به هم محبت خواهیم داشت.
16.داشتن فرزند رضایت زناشویی هر دوی ما را افزایش خواهد داد.
17.آنچه که من می‌خواهم و آنچه که مرا خوشحال می‌کند را همسرم به طور غریزی می‌داند.
18.همسرم برای درک من مشکل خواهد داشت.
19.اگر هیکل همسرم تغییر کند، ناراحت نخواهم شد.
20.همسرم مرا دوست خواهد داشت.
21.همسرم همیشه به من گوش خواهد داد.
22.اگر نقاط ضعف همسرم را به او یادآوری کنم، او را تغییر خواهم داد.
23.ما از دست یکدیگر عصبانی خواهیم شد.
24.رابطه جنسی همیشه مهیج خواهد بود.
25.ما همیشه به راحتی احساسات خود را ابراز خواهیم کرد.
26.در مورد اینکه آخر هفته‌ها را با کدام یک از خانواده‌ها باشیم، همیشه به توافق خواهیم رسید.
27.همیشه با هم تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
28.به وفاداری همسرم شک خواهم داشت.
29.همه تعارضات ما به سرعت حل خواهند شد.
30.همسرم وقایع مهم مثل سالگرد ازدواج‌مان را فراموش خواهد کرد.
31.همسرم خود به خود خانواده مرا دوست خواهد داشت.
32.در مورد کارهای منزل با هم همکاری خواهیم کرد.
33.همیشه در موقع تصمیم‌گیری همسرم با من مشورت خواهم کرد.
34.ما همیشه از نظر هیجانی به هم نزدیک خواهیم بود.
35.بحث و مشاجرات ما زیاد خواهد بود.
36.ما همیشه با هم غذا خواهیم خورد.
37.ما علائق‌مان را با هم در میان خواهیم گذاشت.
38.با خانواده همسرم مشکل خواهم داشت.
39.اگر از همسرم بخواهم که در خودش تغییری ایجاد کند، با من موافقت خواهد کرد.
40.همسرم هیچ‌گاه به جنس مخالف جذب نخواهد شد.


شیوه نمره گذاری


تعداد سؤال ها خرده مقیاس ها سؤالها
17 انتظار واقع گرایانه 8-9-15-34-2-10-37-12-25-13-16-6-5-1-20-32-23
14 انتظار ایده آل گرایانه 33-21-29-17-22-31-26-39-27-3-7-36-40-11
5 انتظار بدبینانه 28-38-30-18-35


توجه: مجموع سوالات خرده مقیاس برابر با چهل نمی شود و برخی سوالات پرسشنامه مشخص نشده که مربوط به کدام خرده مقیاس هستند، گرچه می توان حدس زد.


منبع:

بررسی ساختار عاملی،اعتبار و روایی مقیاس انتظار از ازدواج، نویسندگان: پريسا نيلفروشان، احمد عابدی، احمد احمدی ، علی نويديان؛ سایت نورمگز