تمییز و تشخیص بین عشق و وابستگی( نیاز از روی لذت و هوس)


ما باید فاصله دوست داشتن (عشق داشتن) را با احساس نیاز درک کنیم.

شما ممکن است به ، اکسیژن، غذا، مسکن و ماشین نیاز داشته باشید. و بدون آنها نتوانید زندگی کنید و همیشه به آنها فکر کنید ولی این معنای عشق نیست.


این معنای نیاز است. تفاوت عشق با نیاز در همین نکته ظریف خلاصه می شود. که در عشق واژه و مفهوم " من " حذف می شود. و همه چیز " او " می شود. پس جملات زیر نشانه نیاز و وابستگی هست نه عشق:

"من" ، بی تو نمی توانم زندگی کنم
" من" ، به تو محتاجم
اگر بری " من " می میرم.
همه چیز " من " تویی
توی دنیا فقط "من" تو را دارم
"من" بی تو غمگینم
"من" برایت اشک می ریزم
"من" می خوامت
"من" دوستت دارم
ای کاش به فکر "من " بودی


و هزاران جمله از این دست.

هوش هیجانی توانایی کنترل احساس و مدیریت احساسات خود و دیگران می باشد. مخصوصا هنگام تصمیم گیری های مهمی چون قضیه خطیر ازدواج.


پس آنچه که بیشتر وقتها نقاب عشق به خود می گیرد، یک نیاز ، وابستگی و هیجانی است که بدون در نظر گرفتن واقعیات به صورت یک جهش عاطفی ، تصمیم سازی و تصمیم گیری را دچار مشکل می کند . ولی تبعات آن تصمیمات ، مشکلات عمده ای را در زندگی فرد و اطرافیانش ایجاد می کند.

همدردی