بسمه تعالی

در انجمن جدید «نکات روانشناختی مثنوی معنوی» قصد داریم ان شاء الله قطره ای کوچک از نکات این کتاب برجسته مولوی را بازگو نماییم. برای توضیح ابیات، عمدتا از شرح مثنوی معنوی کریم زمانی بهره می گیریم.

فعلا بر دفتر ششم مثنوی متمرکز هستیم و از دیباچه آن آغاز می کنیم.

لا موثر فی الوجود الا الله

در دیباچه دفتر ششم مثنوی معنوی، مولانا با بیان چند مثال نشان می دهد که اثر هر پدیده ای مستقلا از خود آن پدیده نیست، بلکه به مشیت حضرت حق این تاثیرها موثر واقع می شوند.

به عنوان مثال، ماه از نان موثرتر نیست، چه بسا که نان، رگ حیات را قطع کند. یعنی تاثیر هر پدیده ای را خداوند معین و مقدر می کند.

پس خواص و تاثیرات پدیدها از خودشان نیست بلکه از طرف حضرت حق است. مثلا نان و آب جانبخش هستند، به اقتضای مشیت الهی ممکن است جان ستان و موجب تباهی شوند.

پس لا موثر فی الوجود الا الله.


خود موثرتر نباشد مه ز نان
ای بسا نان که ببرد عرق جان

خود موثرتر نباشد زهره زآب
ای بسا آبا که کرد او تن خراب

اختصاصی همیاری