چه لزومی دارد کودکان، تنها بخوابند؟

برخی خانواده‌ها معتقدند که اگر فرزندشان کنار آن‌ها بخوابد، آرامش خواهد داشت و اگر نیمه شب ترسید، با لمس پدر یا مادر، احساس امنیت می‌کند، و اگر کابوس دید یا دچار مشکل شد، راحت‌تر می‌توان به او رسید و او را آرام کرد. دکتر ویلیام سیرز (William Sears) نیز به «شراکت در خواب» معتقد است و همین شیوه را پیشنهاد می‌کند. [1]

ما به چند دلیل معتقدیم که بهتر است محل خواب کودک جدا باشد:

1. روابط زناشویی زن و مرد: در صورت خواب اشتراکی، روابط زناشویی زن و مرد در حضور کودک انجام می‌شود و آثار مخربی بر او خواهد داشت؛ زیرا ممکن است در آینده، با بلوغ زودرس، دچار انحرافات جنسی شود.
رسول خدا 6 فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست او است، اگر مردی با همسر خود بیامیزد و در خانه، کودکی بیدار باشد و ببیند یا سخن و صدای نفس کشیدن آن‌ها را بشنود، هرگز رستگار نخواهد شد و سرانجام به زنا آلوده خواهد شد. [2]
امام باقر 7 می‌فرماید: از آمیزش در جایی که کودکی تو را ببیند بپرهیز؛ کودکی که می‌تواند آن عمل را به خوبی برای دیگران وصف کند. [3]
اگر کودک در سنی باشد که این پدیده را درک نکند، به جهت همین عدم درک، اضطراب، او را فرا خواهد گرفت.

2. وابستگی به والدین: کودکانی که در اتاق والدین می‌خوابند، وابستگی بیشتری به آنان دارند و ممکن است در آینده، به استقلال آن‌ها لطمه وارد شود.[1] ـ ر. ک: ویلیام سیرز، کلیدهای آرام کردن کودک ناآرام، ص 105.

[2] ـ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 134.

[3] ـ همان.