کودک 26 ماهه‌ای دارم که شب‌ها چند بار از خواب بیدار می‌شود و گریه می‌کند و مرا به اتاق خوابش می‌کشد. برای از بین بردن این مشکل چه کنم؟

بیدار شدن کودک در شب، طبیعی است و تا زمانی که به صورت عادت در نیامده، اشکالی ندارد؛ اما اگر عادت شده، باید از بین برود.

پیش از هر اقدامی، زمینههای این رفتار را از بین ببرید:

1. مکان خاصی را برای خواب کودک اختصاص دهید؛
2. به دمای مناسب محل خواب و لباس راحت کودک توجه داشته باشید؛
3. ساعت معینی را برای خواب او در نظر بگیرید و آداب یکسانی را اجرا کنید؛
4. هنگام خواب کودک، طبیعی رفتار کنید. راه رفتن روی نوک انگشتان و آهسته سخن گفتن، مطلوب نیست؛
5. بین ساعت 10 و نیمه شب به او غذا بدهید؛
6. او را با روز و شب آشنا کنید. برای فهم این مطلب، او را روزها در اتاق خودش و گهواره یا تخت مخصوص شب نخوابانید.
برای از بین بردن این مشکل، این گونه عمل کنید:
ابتدا تا 5 دقیقه تحمل کنید. به احتمال فراوان، گریه‌اش قطع می‌شود. در صورت استمرار گریه، تا 15 الی 20 دقیقه به او توجه نکنید (البته در صورتی که گریه‌هایش چونان شب‌های پیشین عادی و برای جلب توجه باشد، و اگر گریه‌های عصبی غیر عادی سر می‌دهد، سراغش بروید؛ زیرا ممکن است مشکلی داشته باشد).
اگر گریه‌ی کودک پس از 15 الی 20 دقیقه قطع نشد، سراغش بروید تا به مشکل احتمالی جسمی، گرسنگی و خیس بودن او برسید. پس از رسیدگی، با لحنی قاطعانه از او بخواهید که بخوابد. توجه داشته باشید او را از بستر بیرون نیاورید و در آغوش نفشارید (نوازش و مالیدن پشت او اشکال ندارد).
اگر به این پیشنهاد عمل کنید، شب اول سه بار (بار اول 20 دقیقه، بار دوم 20 دقیقه و بار سوم 15 دقیقه) گریه می‌کند. شب دوم یک بار (20 دقیقه)؛ شب سوم دو بار (10 دقیقه) گریه خواهد کرد و شب چهارم، دیگر صدای گریه کودک را نخواهید شنید و خواب راحتی خواهید کرد.

نسیم مهر؛ حسین دهنوی