آنگاه که تنها شدی و در جستجوی یک تکیه گاه مطمئن هستی بر من توکل کن ( نمل/79)آنگاه که ناامیدی بر جانت پنجه افکنده و رها نمیشوی به من امیدوار باش ( زمر/53)آنگاه که سرمست زندگانی دنیا و مغرور به آن شدی به یاد قیامت باش (فاطر/5)آنگاه که دوست داری به آرزویت برسی به درگاهم دعا کن تا اجابت کنم( غافر/60)آنگاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد به یاد من باش که من همواره به یاد تو هستم ( بقره /152)آنگاه که دوست داشتی با من هم سخن شوی نماز را به یاد من بخوان ( طه/14)آنگاه که روحت تشنه نیایش است مرا آهسته بخوان (اعراف/55)آنگاه که شیطان همواره در پی وسوسه توست به من پناه بیاور (مومنون/97)آنگاه که لغزش ها روحت را آزرده ساخت در توبه به روی تو باز است ( قصص/67)