اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛
 احساساتتان را بیان کنید.هیجانات و احساساتی که سرکوب یاپنهان شده باشند به بیماری‌هایینظیر ورم معده، زخم معده، کمر دردو درد ستون فقرات منجر می‌شوند.سرکوبی احساسات به مرور زمان حتیمی‌تواند به سرطان هم بیانجامد.در آن زمان است که ما به سراغ یکمحرم می‌رویم و رازها و خطاهایخود را با او در میان می‌گذاریم!گفتگو، صحبت کردن، کلمات وسیله درمانی قدرتمندی هستند.
   اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛
 تصمیم‌گیری کنید.افراد دو دل و مردد دچار دلهره واضطراب هستند. دو دلی و بی‌تصمیمیباعث می‌شود که مشکلات ونگرانی‌ها روی هم انباشته شوند.تاریخ انسان بر اساستصمیم‌گیری‌ها ساخته شده است.تصمیم‌گیری دقیقاً به معنیچشم‌پوشی آگاهانه از بعضی مزایا وارزش‌ها برای به دست آوردن بعضی دیگر است.افراد مردد در معرض بیماری‌هایمعدی، دردهای عصبی و مشکلات پوستیقرار دارند.

   اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛ بهدنبال راه حل‌ها باشید.افراد منفی، مشکلات را بزرگمی‌کنند و راه حل‌ها رانمی‌یابند. آن‌ها غم و غصه، شایعهو بدبینی را ترجیح می‌دهند.روشن کردن یک کبریت بهتر از تاسفخوردن از تاریکی است. زنبور، موجودکوچکی است اما یکی از شیرین‌ترینچیزهای جهان را تولید می‌کند.ما همانی هستیم که می‌اندیشیم.افکار منفی باعث تولید انرژی منفیمی‌شوند که آن‌ها نیز به نوبه خودتبدیل به بیماری می‌گردند.

   اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛در زندگی اهل تظاهر نباشید.کسی که واقعیت را پنهان نگاهمی‌دارد، تظاهر می‌کند و همیشهمی‌خواهد راحت و خوب و کامل به نظردیگران برسد، در واقع بار سنگینیرا بر دوش خود قرار می‌دهد.مثل یک مجسمه برنزی با پایه‌هایگِلی. هیچ چیز برای سلامتی بدتر ازنقاب به چهره داشتن و زندگی کردنبا تظاهر نیست.این گونه افراد زرق و برق زیاد وریشه و مایه اندکی دارند و مقصدآن‌ها داروخانه، بیمارستان و درد است.

 اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛واقعیت‌ها را بپذیرید.سرباز زدن از پذیرش واقعیت‌ها وعدم اتکاء به نفس، ما را از خودمانبیگانه می‌سازد. هسته اصلی یکزندگی سالم، یکی بودن و رو راستبودن با خود است.کسانی که این را نمی‌پذیرند،حسود، مقلد، مخرب و رقابت طلبمی‌شوند. پذیرفتن انتقادها، کاریعاقلانه و ابزار درمانی خوبی است.

    اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛اعتماد کنید.کسانی که به دیگران اعتماد ندارندنمی‌توانند ارتباط خوبی بادیگران برقرار کنند و نمی‌توانندرابطه پایدار و عمیقی با دیگران بهوجود آورند.آن‌ها معنی دوستی واقعی را درکنمی‌کنند. بی‌اعتمادی باعث کاهشایمان فرد می‌گردد.این مطلب را برای دوستانتانبفرستید تا آن‌ها نیز بیمارنشوند!

   اثری از: دکتر دراتسیو وارلا