محققان معتقدند سفر با هواپيما فرايند فکرکردن را بسيار دشوار مي‌کند و نبايد در هواپيما تصميمات مهم گرفت. پروفسور ديويد گرادويل از کالج لندن، به مسافران هواپيما توصيه مي‌کند که به جاي حل پازل‌ يا کارکردن، تکيه بزنند و استراحت کنند.  به گفته وي، فشار هوا در هواپيما پايين‌تر از سطح درياست و اين موضوع استفاده مغز از اکسيژن هوا را دشوار مي‌کند و در نتيجه عملکرد آن را کاهش مي‌دهد.  هنگامي که هواپيمايي در ارتفاع 40 هزار فوتي قرار دارد، فشار هوا در کابين، معادل فشار بيرون در ارتفاع شش تا هشت هزار فوتي است و اين موضوع روند فکرکردن را دشوار مي‌کند.  با اين حال، اين موضوع خللي در روند فکرکردن خلبان‌هاي تجاري وارد نمي‌کند، زيرا آن‌ها به انجام وظايفشان در يک شبيه‌ساز در سطح زمين، پيش از انجام ‌آن‌ها طي يک پرواز عادت مي‌کنند.  توصيه اين محقق انگليسي با گسترش اينترنت درهواپيماها برجسته‌تر مي‌شود زيرا بسياري از تاجران زن و مرد مجبورند که حين پرواز تصميماتي را اتخاذ کنند.


منبع : ايسنا