شخصی را به جهنم می بردند. در راه بر می‌گشت و به عقب خيره می‌شد.
ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببريد. فرشتگان پرسيدند چرا؟
پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد... او اميد به بخشش داشت...