با ادب باش که تکلیفِ جوانان، ادب است                 
فرقِ مابین بنی ­آدم و حیوان، ادب است                     
راحتِ روح زنان، زینت مردان، ادب است
با ادب باش که سرمایه­ ی خوبان ادب است
آیه آیه، همه­ جا سوره­ ی قرآن ادب است
با ادب باش که اندر همه ­جا یابی راه
در قیامت نشود روی سفید تو سیاه
همچو یوسف به سرِ تخت برآیی از چاه
با ادب باش که سرمایه­ ی خوبان ادب است
آیه آیه، همه­ جا سوره ­ی قرآن ادب است
گر تو خواهی که دلت در دو جهان شاد شود
همه­کس از سخنت خرّم و دلشاد شود
خاطرت یک­سره از رنج و غم آزاد شود
با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است
آیه آیه، همه­ جا سوره ­ی قرآن ادب است
بی ­ادب می­شود از فیض الهی، محروم
خویش را می­ کند از جهل و شقاوت، معدوم
از احادیث و روایات به ما شد معلوم
شرف و منزلت مردِ سخن­دان ادب است
آیه آیه، همه ­جا سوره­ ی قرآن، ادب است
گشت از علم و ادب، مذهب اسلام، عیان
شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان
«خوش بُود گر محکِ تجربه آید به میان»
محکِ خالص کافر، زِ مسلمان، ادب است
آیه آیه، همه­ جا سوره­ ی قرآن، ادب است
مرد را معرفت و علم و ادب می­باید
روح را لذّتِ تفریح و طرب می­باید
گرچه در کسبِ هنر، رنج و تعب می­باید
آن که هر مشکلی از وی شود آسان، ادب است
آیه آیه، همه­ جا سوره­ ی قرآن، ادب است


نسیم شمال