همیشه دعا کنید
چشمانی داشته باشید
که بهترین ها را در آدم ها ببیند،
قلبی
که خطاکارترین ها را ببخشد،
ذهنی
که بدی ها را فراموش کند و
روحی
که هیچگاه ایمانش به خدا را از
دست ندهد