موارد خاص طبی در درمان با متادون

متادون در حاملگی
مشكلات اصلی سوءمصرف اپیات‎ها در حاملگی: اثر مستقیم ماده روی نوزاد،‌ كاهش توانایی مادر در مراقبت حاملگی، احتمال زایمان زودرس و IUGR
متادون درمان امن و انتخابی سوءمصرف مواد در حاملگی
در مطالعات اثرات طولانی‎مدت ناشی از مصرف متادون در مادر حامله، در بچه‎ دیده نشده است.

فواید:
تثبیت سبك زندگی
كاهش یا تخفیف مصرف غیرقانونی مواد
تسهیل دستیابی به مراقبت‎های بارداری و پس از زایمان
جلوگیری از تكرار دوره‎های ترك و مسمومیت ناشی از مصرف مواد كه می‎تواند منجر به ناهنجاری‎های جنینی و سقط گردد.
كاهش مرگ و میر نوزاد، بهتر شدن وزن تولد و رشد
دوز متادون در زنان حامله باید كافی باشد تا از عود یا استفاده از مواد غیرقانونی جلوگیری شود.
دسترسی بیولوژیك متادون در مراحل آخر حاملگی كاهش می‎یابد ( افزایش حجم پلاسما، افزایش پروتئین‎های پلاسما). ممكن است لازم باشد كه دوز را به صورت تقسیم‎شده (divided) داده یا میزان متادون را افزایش داد تا از علایم ترك جلوگیری شود.
در صورت لزوم كاهش دوز، این امر باید بسیار تدریجی صورت گیرد. مثلاً 5/2 میلی‎گرم هر 2 هفته، تا از سقط، دیسترس جنینی یا زایمان زودرس جلوگیری شود.
عده‎ای معتقدند در سه ماهة‌ اول و سوم، به هیچ عنوان نباید كاهش دوز اتفاق بیفتد.
كودكانی كه از مادران تحت درمان با متادون متولد می‎شوند، ممكن است علایم ترك نشان دهند.

متادون در شیردهی
هدف از درمان نگاه دارنده یاری به بیمار برای تندرستی وی است.
اگر وضعیت مادر مناسب بوده و HIV مثبت نباشد، بهتر است به نوزادش شیر بدهد.
ترشح متادون در شیر متغیر است (اتصال به پروتئین) و ممكن است علایم ترك نوزاد را تخفیف بدهد.
حداكثر دوز متادون در مادر: 80 میلی‎ گرم

HIV+
به دلیل مسائل طبی، روانی و اجتماعی ممكن است لازم به خدمات جانبی اضافی باشد.
به دلیل تداخل بین داروهای ایدز و متادون، نیاز به مانیتور دقیق‎تر است ( مثلاً افزایش دوز در صورت لزوم)
ممكن است به دلیل مسائل ناشی از بیماری، نیاز به انعطاف‎پذیری بیشتری راجع به مراجعة روزانه باشد.

Polydrug use
در اين شرايط بايد مشكوك به مصرف چند ماده شد:
مسموميت مكرر دارويي
وضعيت طبي و رواني مختل
20% از كساني كه تحت درمان نگهدارندة متادون هستند، به بنزوديازپين و 5% به الكل وابسته هستند.
ادامة مصرف مواد مي‎تواند منجر به مشكلات ارتباطي، اجتماعي و شغلي، بيماري‎هاي عفوني و درگيري در جرم و جنايت شود.

اقدامات درماني:
بررسي تداخلات دارويي
حمايت‎هاي رواني اجتماعي
بررسي از جهت افزايش دوز درماني متادون
تصميم‎گيري جهت ادامه يا قطع درمان متادون

Analgesia
تخفيف درد در اين بيماران نيز بايد مانند ديگر بيماران انجام گردد.
به دليل تحمل به اپيوييدها، بيماراني كه متادون مي‎گيرند براي تخفيف درد نياز به دوزهاي بالاتر اپيوييد دارند.
در اين بيماران نمي‎بايست از داروهاي آگونيست نسبي مانند بوپرنورفين استفاده كرد، چرا كه باعث ايجاد علايم ترك مي‎گردد.

Psychiatric comorbidity
اغلب مصرف‎كنندگان اپيوييد علايم اضطراب و افسردگي را در حين مراجعه به درمان دارند.
در اغلب مطالعات، وجود علايم روان‎پزشكي با پيامد درماني بدتر همراه بوده است.
در بعضي از مطالعات درمان نگاه‎دارندة متادون موجب كاهش ناراحتي‎هاي روان‎پزشكي گرديده است.
روان‎درماني در كنار درمان نگاه‎دارنده براي موارد متوسط و شديد بيماري‎هاي روان‎پزشكي مفيد بوده، ولي در موارد خفيف تاثير چنداني ندارد.
در يك مطالعه در استراليا، مصرف داروهاي ضدافسردگي همراه با ميزان بالاتر مصرف چند مادة مختلف و ناراحتي‎هاي روان‎پزشكي و ميزان بالاتر مسموميت با هرويين همراه بوده است.
ميزان بالاتر مسموميت، به‎خصوص با ضد افسردگي‎هاي سه‎حلقه‎اي همراه بوده است.
مگر در صورت وجود انديكاسيون خاص، SSRIها به TCA ها ارجح هستند.

تداخلات دارويي
داروهايي كه منع‎كنندة آنزيم CYP450 به‎خصوص 3A4 هستند، باعث افزايش سطح متادون مي‎گردند:
سايميتدين، سيپروفلوكساسين، دي‎هيدروارگوتامين، فلوكونازول، كتوكونازول، اريترومايسين، كلاريترومايسين، وراپاميل.
SSRIs : فلوكستين، فلووكسامين، پاروكستين، سرترالين
نفازودون، ونلافاكسين
گريپ‏فرويت
داروهايي كه با مكانيسم‎هاي ديگر باعث افزايش سطح خوني متادون مي‎شوند:
ديازپام و بنزوديازپين‎هاي ديگر
ديسولفيرام
اتانول
امپرازول
كلرامفينكل
داروهايي كه با القاي آنزيم CYP450 باعث كاهش سطح خوني متادون مي‎شوند:
باربيتورات‎ها: فنوباربيتال، پنتوباربيتال، بوتاباربيتال، سكوباربيتال.
كاربامازپين، فني‎تويين
دگزامتازون
اتانول (مصرف مزمن)
داروهاي درمان ايدز: nelfinavir, lopinavir, ritonavir, efavirenz
ريفامپين
داروهايي كه با مكانيسم‎هاي مختلف، سطح متادون را پايين مي‎آورند:
آسكوربيك اسيد
(tobacco كاهش تاثير متادون)
هرويين
كوكايين
داروهايي كه تجويزشان با متادون ممنوع است:
بوپرنورفين، نالبوفين، پنتازوسين
آنتاگونيست‎هاي اپيوييد (نالتركسون، نالوكسان)
ترامادولن


گردآورنده: اداره پيشگيري وزارت بهداشت