بارون بارون بارونه هِی
دستته وِ دستم چش انتظارم هِی
گل باغَمی تو (2) چش و چراغَمی تو (2)
ایمشو اول وهاره موقعۀ کشت و کاره
گل باغمی تو چش و چراغمی تو
ای چَِنی جور چَِنی‌ جفا آی چنی خاکساری هی
دایا بیچاره یه جو کننه
هی دایا دایا دایا بیچاره
دایا بیچاره سینت بکه واز
یه خو پیربینه پات نایه نام سال
ای فلک

اول تاوسون نُخه کننه
کاریل زحمت دار اول وهاره
جور خشت جا کنیا دمت بیه چاک

ترجمه


دستتو بده به دستم چشم انتظار توأم ، هی
گل باغمی تو ، چشم و چراغمی تو
امشب اول بهاره، موقع کشت و کاره
چقدر جور؟ چقدر ستم؟ چقدر زحمت و سختی ای روزگار
مادر زحمتکشم، چقدر رنج میکشی؟ اول تابستونه، برداشت نخود نزدیکه
ای مادر زحمتکش من کارهای سخت با بهار شروع می شه
مادر زحمتکشم، حرف نگفته ات رو بگو لب هات مثل خشت ترک برداشته
خط های
یری تو صورتت پیدا شده


دانلود