میگنا - در جلسات خواستگاری، ارزیابی شما سۆال محور باشد نه جواب محور.
در جلسات خواستگاری، بیش و پیش از آنكه سۆال مهم باشد، نوع پاسخگویی مطرح است؛ زیرا چه بسا پاسخ به سۆالات را حفظ کرده باشد. سۆالات بیش تر معرّف افراد است تا جواب ها؛ به عنوان مثال اگر در مصاحبه های صدا و سیما دیده باشید، وقتی خبرنگار از مصاحبه شونده ی دختر بپرسد، الگوی شما کیست؟ معلوم است که بطور کلیشه ای پاسخ می دهد: حضرت زهرا&. این پاسخ معلوم نیست بیانگر رفتار او باشد و نمی توان اطمینان كرد كه واقعاً هم چنین باشد
شیوه ی سوال كردن

در جلسه ی خواستگاری این نکته را به عنوان یک قاعده در نظر داشته باشید که هر کس بیش تر حرف بزند، كم تر شناخت حاصل می كند و مخاطب بیش تر از او کسب اطّلاعات می کند. بنابراین اگر کسی بگوید من در جلسه ی خواستگاری با زرنگی تمام مثل صحبت می كردم، کاملاً در اشتباه است. زرنگی از طرف مقابل بوده است که بیش تر شنونده بوده است!

بدیهی است اگر سۆالات کلیدی و خوب مطرح شود، پاسخ ها هم تا حدودی می تواند نکات و اطّلاعاتی را به ما بدهد که بر اساس آن، تصمیم گیری صحیح تری داشته باشیم.

در بعضی سۆالات که احتمال می دهید طرف مقابلتان طبق میل شما جواب بدهد، بصورت دیگر بپرسید، به نحوی كه جهتگیری و نظر شما در سۆال معلوم نشود؛ مثلاً به جای اینکه بپرسید: وقتی از دست همسرتان عصبانی می شوید، چه می کنید؟ بپرسید وقتی خواهر یا برادرتان شما را عصبانی می کنند، چه می کنید؟

اما چند نكته:

اگر طرف مقابلتان از جواب سۆال شما طفره رفت، سۆالتان را به همان شکل در جلسات دیگر و به طرز دیگری در همان جلسه بپرسید.

ـ اگر از جواب او به سۆالی قانع نشدی، از او بیش تر توضیح بخواه تا به نتیجه ی دلخواه دست یابی.

ـ سۆالاتی که دغدغه ی فکری تو نیست، یا غیر از آن چیزی که هستی تو را نشان می دهد، نپرس.

ـ سۆالات شما به طور غیرمستقیم نشان دهنده ی ایده ها و تفکّرات شماست که معرّف شما خواهد بود، دقّت در سۆالاتی که می خواهید از او داشته باشید و سۆالاتی که او از شما می پرسد شما را در شناخت بهتر کمک می کند.

ـ از آنچه برای شما یا خانواده تان اهمیت دارد، سۆال کن؛ نه مطالبی که به آن اعتقاد نداری زیرا نه تنها به تو کمکی نمی کند بلکه باعث سردرگمی می شود.

ـ در مورد مسائلی که در زندگی مشترک برای شما پیش می آید از قبیل روابط شما با خانواده ی او یا برعکس سۆال کنید.

ـ از سۆالاتی که در بطن آن جواب نهفته است و طرف با بله و خیر می تواند از آن بگذرد پرهیز کنید.

ـ   سۆالات کلی نپرسید؛ مثلاً ایمانتان در چه حدی است؟ این سۆال باید به چند سۆال تقسیم بندی شود.

ـ سۆال هایی که جواب آن نیاز به توضیح دارد، تشریحی بپرسید؛ نه به صورت بله و خیر. مثلاً به جای اینکه بپرسید آیا شما عصبانی می شوید؟ سۆال کنید چه موقع عصبانی می شوید و موقع عصبانیت چه می کنید؟ چون به هر حال همه عصبانی می شوند.

ـ نسبت به جواب هایی که می دهد، سۆالی طرح كنید تا عمیقاً به نظر او پی ببرید.

ـ در بعضی سۆالات که احتمال می دهید طرف مقابلتان طبق میل شما جواب بدهد، بصورت دیگر بپرسید، به نحوی كه جهتگیری و نظر شما در سۆال معلوم نشود؛ مثلاً به جای اینکه بپرسید: وقتی از دست همسرتان عصبانی می شوید، چه می کنید؟ بپرسید وقتی خواهر یا برادرتان شما را عصبانی می کنند، چه می کنید؟

تشخیص صداقت

یکی از سۆالات مهمی که معمولاً پیرامون جلسات خواستگاری می شود، این است که ما از کجا بفهمیم طرف مقابل سۆالات را با صداقت پاسخ داده است یا نه؟


برای اطمینان از جواب های او، باید مقدّمه ای را درباره ی صداقت بیان کنید. به مخاطب خود بگویید: «صداقت در خواستگاری یک امر حیاتی است. من خود آدمی نیستم که همیشه در زندگی راستگو باشم و انتظار ندارم همسرم نیز همیشه در زندگی راست گفته باشد. امّا اینکه انسان در جلسه ی خواستگاری به راستگویی دقّت داشته باشد، بحث بسیار مهمّی است؛ زیرا عدم صداقت در جلسه ی خواستگاری را خیانت به طرف مقابل می دانم و من هر نقطه ضعفی را از خواستگارم می پذیرم مگر این نقطه ضعف را».میگناirباید بکوشید بگونه ای با بیانی جدّی این مطلب را یادآور شوید؛ مثلاً اینکه بگویید: «من اگر متوجّه شوم در جلسه ی خواستگاری مطلبی خلاف واقع بیان شده است؛ اگر نقاط مثبت فراوان هم داشته باشد، نمی توانم از او بپذیرم؛ زیرا ازدواجی موفّق است که انسان هم خوب انتخاب کند و هم خوب انتخاب شود.»

البته جمله ی آخر پیام مهمی است برای خود شما. اگر شما بخواهید با کسی مسافرت بروید و او تمایلی به مسافرت با شما نداشته باشد و شما اصرار کنید و طرف را متقاعد کنید و راهی مسافرت شوید، مسافرت به هر دوی شما تلخ خواهد شد. ازدواج بالتر از این است. اگر یکی خوب انتخاب کند ولی خوب انتخاب نشود، خود این فرد هم از زندگی لذّت نمی برد. بنابراین باید صداقت داشته باشیم.

پس از اینکه این مطالب را مطرح کردید، یکی از نقاط ضعف خود را هم بیان کنید و بگویید: من برای اینکه صداقت خود را نشان دهم این نکته را می گویم، و از او بخواهید که این مسأله را حتّی با پدر و مادرش در میان نگذارد. و در مقابل شما نیز از او بخواهید اگر او هم نکته ای و نقطه ی ضعفی دارد که لازم به گفتن است، برای شما بازگو کند.

بدیهی است شما قبل از جلسه ی خواستگاری تحقیقاتی انجام می دهید و قطعاً ممکن است از نقاط ضعفی آگاهی پیدا کنید. اگر در جلسه ی خواستگاری در قالب سۆالی به آن نکته اشاره نمودید و طرف مقابل به آن نقطه ضعف اشاره کرد، می توانید نتیجه بگیرید که در سخنان او نیز صداقت وجود دارد و آدم دروغ گویی نیست. ولی چنانچه برداشت صحیحی از خود نداشت، معلوم نیست دیگر سخنان او نیز واقعیت داشته باشد.

اما چند نكته:

ـ  برای اینکه راحت باشید و صداقت خود را نشان دهید، از همان کلمات معمول و همیشگی تان استفاده کنید نه از کلمات سخت و قلمبه ـ سلمبه و غیرمعمول.

ـ صداقت شما و خانواده تان در رفتار و گفتار، آن ها را نیز تشویق می کند که صادق باشند.

ـ در گفتگو دو طرف، بنا را بر معرّفی واقعی و صریح خود بگذارند. منبع:http://www.irantrack.com