زندگی قانون با هم بودن و سبک زندگی چیزی فراتر از آموخته های به ظاهر صواب ماست.
همه چیز از نونهالی آغاز می شود...


در مدار زندگی خلاق می شویم

آرامش را می جوییم

شادی دیگران مهم می شود

رابطه ها نقش بی بدیلی برایمان دارند

و خانواده ای تشکیل میدهیم


فرزندانی در انتظار تربیت ما می باشندو بزرگلانی که در انتظار ما می مانند (این تصویر رو خیلی دوست دارم، چون خیلی واقعیه و کاش من هم میتوانستم اینقدر صمیمی و ساده می بودم)

و یاد و ذکری که فراموشش نمی کنم

فرزندانم قد میکشند رو به آسمان و من ربه روبه زمین

و شاید روزی نوه ای که او هم در انتظار تربیت استالبته همسایگانی نیز همیشه همراهم هستند و نشانه های مخصوص دینداری


جهالت در یک قدمی همیشه مراقبم است تا شاید روزی...


کمی پختگی مردمانم را آرزو میکنمو چه راه هایی که برای آن نمیجویم


و نسلی جوان را در نهایت میپرورانیم که شاهد تمام اعمال ما از ابتدا بوده اندو اینچنین یک زندگی شکل می گیرد و تمام می شود و آنچه باقی می ماند تنها عمل من است.
یا حق