نکاتی مهم و کلیدی در انتخاب همسر و دوست

۱- پدر و مادر و خانواده و دوستان و خویشاوندان معصوم و مهربانی داشته باشد

 ۲- رفتار پدر و مادرش با هم عاشقانه و دوستانه و خودمانی باشدتوضیح: نکات یک و دو که اشاره کرده ام کلی گویی می باشد و صد البته استثناء یک قانون است و از دل خانواده هایی خودنشناس- انسان هایی بسیار خودساخته و هشیار و آگاه را تجربه و مشاهده کرده ام.

3- مغرور و متکبر نباشد

۴- جاه طلب نباشد

۵- هویت خود را با مدرک و شغل و ثروتش تعریف نکند

۶- مرتب و تمیز و زیبا شناس باشد

۷- علاقه مند به معنویات و خودشناسی باشد

۸- در حقانیت خود سماجت نکند

۹- ابداً و هرگز فرهنگ دو به دو (کل کل کردن) نداشته باشد

۱۰- فرهنگ اعتراف به خطا داشته باشد

۱۱- از جشن و شادی و خنده پرهیز نکند

۱۲- خود دار و مرموز نباشد

۱۳- شفاف و خودش باشد

۱۴- زبان تلخ نداشته باشد

۱۵- زیبایی ها و خوبی های دیگران و همه را بتواند بگوید و تشویق کند

۱۶- تنها برای شما مهربان نباشد- بلکه برای همه مهربان باشد

۱۷- بخشنده و بخشش گر باشد

 ۱۸- هیچ کس را قضاوت نکند

۱۹- متوسل به غیبت و دروغ نشود

۲۰- نگاه هایش شیوا و شفاف و سخنگو باشد