پژوهشگران را باور بر اين است كه نگارش،چه بسا بيماران را از مرض می‌رهاند؛ از افسرده‌دلان و پريشان‌خاطران گرفته تا كسانیكه جسمشان اسير بيماری است.


اشاره:


 پژوهشگران را باور بر اين است كه نگارش،چه بسا بيماران را از مرض می‌رهاند؛ از افسرده‌دلان و پريشان‌خاطران گرفته تا كسانیكه جسمشان اسير بيماری است. نوشتن نه فقط قادر است وسواس‌ها و امراض روحی را از مابزدايد، بلكه امكان دارد ياريگر جسم‌مان نيز باشد، پژوهندگان سابقاً بيماری‌هایجسمی متعددی را نام برده بودند كه نشانه‌های‌شان، براثر نگارش، تقليل مي‌یافته. ولیاخيراً دريافته‌اند كه نشانگان (سندرم) روده‌ی تحريك‌پذير معروف به (آي بي اس)[1]در زمره‌ی بيماری‌هايی است كه نوشتن به بهبودش مدد می‌نمايد. اين مسأله را محققانآمريكايی فهميده‌اند كه 15 درصد از اهالی كشورشان به اين نشانگان مبتلايند.پژوهشگران دانشكده‌ی پزشكی دانشگاه بوستون در اين تحقيق نوين، 102 تن را موردمطالعه قرار دادند و متوجه شدند به روی كاغذ آوردن احساسات به نحو چشمگيري دربهبود مرض‌شان نقش داشته است. جالب اين جاست كه نشانگان روده‌ی تحريك‌پذير، ناخوشیاست كه با هيچ معاينه‌ی بالينی و آزمايش معمولی، خود را نشان نمی‌دهد و ابداً هيچنشانه و درمان قطعی برايش وجود ندارد! پزشكان را نظر بر اين است كه  فشارهای روانی عاطفی سبب پيدايش نشانگان روده‌یتحريک‌پذير نمی‌شود، ولي در شخصی كه اين نشانگان را داراست، امكان دارد فشارروانی،آغازگر نشانه‌ها باشد.

نگارش، ضد اضطراب است

 احتمال دارد گاه در اوج مشكلات و فشارهای روحی، احساس تنهايی كنيد؛نخواهيد احساسات‌تان را با احدی درميان نهيد و از انباشتگی آن همه حس ناخوشايند درذهن‌تان خسته گرديد. فشارهای روحی هر روزه آزارتان دهد و فكر كنيد هيچ راه علاجینداريد. ليكن محققان اعتقاد دارند شيوه‌ی رها شدن از بار اين همه فشار يا برتافتنسهل‌ترشان فقط نوشتن است. آنان می‌گويند بايد انديشه‌ها و احساسات خويش را بی‌هيچمميزی بر صفحه‌ی كاغذ بياوريد و طي اين كار، سعی نكنيد خويشتن را داوری نماييد.شايد برخی اوقات احساساتی در شما باشد كه از آن بی خبر باشيد و اين پنهان كاریناخودآگاه شما را بيازارد. لكن به گفته‌ی پژوهندگان، نوشتن پی در پی احساسات ممكناست اين پندارهای ناخودآگاه را نيز روی كاغذ بياورد و شما را از احساسات پنهان ونيازهای روحی‌تان با خبر سازد و بدين‌ترتيب غضب و تشويش داخلي‌تان را بكاهد.

نوشتن، اعتماد به نفس‌تان را می‌افزايد

نگارش خاطرات روزانه و سرايش به شما مدد می‌كند احساسات‌تان را مهارسازيد و بر بيم، اندوه و نگرانی چيره گرديد. يكی از استادان دانشگاه كاليفرنيامعتقد است روی كاغذ آوردن خاطرات روزانه با تجربيات شخصی، فعاليت بخشی از مغز راكه مسئول مهار احساسات است اضافه می‌كند. دانشمندان آمريكايی جهت مطرح كردن اينادعا، 30 تن را مورد بررسی قراردادند و از آنان خواستند كه خاطره‌های غم‌انگيزشانرا بنگارند. بر پايه‌ی اظهارات ايشان درباره‌ی كيفيت نوشتن خاطرات يا اشعار سرودهشده اهميت چندانی ندارد و آن چه مهم است اثرش آرام‌بخش انسان باشد. ايشان هم چنين ادعامی‌كنند كه احتمالاً شمار زيادی از نويسندگان ارزشمند، آدميان بس حساسی بوده ياهستند كه در بسياری موارد از ناراحتی‌های روحی رنجورند و شاید حس هراس و دلهره،تمایل به نوشتن را در آنان افزون می‌كرده است.·       

نگارش، كلسترول را می‌كاهد

به عقیده‌ی تعداد زیادی از پژوهشگران،نوشتن درمانی مناسب جهت آرام كردن و یا بهبود امراض روان‌تنی شمرده می‌شود؛ امراضیكه گرچه بدن‌مان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، لیكن به واقع ریشه‌ی روحی دارند. آنانمعتقدند یكی از عملكردهای نگارش پیرامون احساسات و محبت به شكل محسوسی میزانكلسترول را می‌كاهد. دانشمندان به منظور اثبات این ادعا، از چندین نفر خواستند تاهرروز به مدت 20 تا 30 دقیقه به دوستان‌شان نامه بنویسند. آنها پس از پنج هفته دریافتندمقدار كلسترول این اشخاص كه نامه‌نگاری را آزموده بودند، تا هفت درجه تقلیل یافتهاست. پژوهشگران بر این باورند كه نوشتن در زمینه‌ی احساسات موجب ترشح هورمونی می‌گرددكه فشار روحی را در افراد كم می‌كند و با كاهش مقدار این فشار، كلسترول خون نیزكاستی می‌گیرد.  

تأثیر نوشتن در سرطانی‌ها و آسمی‌ها

 نگارش، بیماران سرطانی را با وضع مطلوب‌تریرو به رو می‌كند. محققان می‌گویند یك جلسه نگارش 20 دقیقه‌ای، تأثیر دلخواهی درنحوه‌ی نگرش و احساسات بیماران سرطانی دارا بوده و این موضوع بر كیفیت زندگی وبهبود مرض‌شان نقش بسزایی داشته است. به نظر اینان بهتر است بیماران را به نوشتنترغیب كنیم و در مراكز پزشكی درمان سرطان، این موضوع را بدانان گوشزد نماییم.البته بررسی‌های دیگر حاكی از این است كه بیماران گوناگونی از جمله مبتلایان بهتنگی نفس، درد خاصره و سرطان می‌توانند از اثرات درمانی نوشتن بهره برند و به اینترتیب، با بیماری‌شان مقابله نمایند. پژوهندگان طی این آزمایش از بیماران خواستهبودند كه در مورد چگونگی تغییر زندگی خود توسط سرطان و یا سایر موارد مهم زندگی‌شانبنویسند. بیماران در پی جلسه اعلام داشتند كه نوشتن احساسات، نحوه‌ی نگرش‌شان بهمرض را دگرگون كرده است. در طول این سه هفته، شمار افرادی كه به چنین پیامدهاییدست یافتند تا 54 درصد افزایش یافت. برحسب این پژوهش، نوشتن راهی كم‌هزینه و درمانیاثربخش برای بسیاری بیماری‌هاست كه باید به آن توجه فزون‌تری شود. [hr]منبع:
تدوين و نگارش: ا. اميرديوانی‌1- IBS = Irritable  bowel  syndrome