همسر خوب، همسری است که معیارهای پایه را داشته باشد . این معیارها برای همه صادق است. این معیارها شامل موارد زیر می باشد:
1-کنترل زبان
2-کنترل احساسات
3- آینده نگری
4-انتقادپذیری
5- قدرت تجزیه و تحلیل
6- استقلال فکری
7- ادب
8- واقع بینی
9- مسئولیت پذیری
10- رازداری
11- خوش اخلاقی
12- انعطاف پذیری
13- قناعت
14- گذشت
15- حیا