شما می توانید جنسیت فلفل ها را بررسی کنید...


[size=x-large]فلفل هایی که چهار برجستگی دارند ماده و آن هایی که سه برجستگی دارند نر هستند.[/size]

[size=x-large]فلفل ماده پر از دانه است، اما شیرین تر و برای خام خوردن بهتر است و فلفل نر برای پخت و پز بهتر است.[/size]