دوست داريد بعد از يه روز كاري خسته كننده چكار كنيد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 بريد  سينما ، كوه ، پارك يا ... ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[size=26pt]اين بهترين راهه ،نه !!!![/size][size=24pt] [/size]

[size=26pt][/size][size=24pt] [/size][size=26pt] [/size][size=24pt] [/size]