آنگاه که عشق تاریخ را میسازد


داستان عشق عجیب و غریب یک مرد و زن چینی، اخیرا رسانه‌ایشده است و توجه زیادی به خود جلب کردهبیش از پنجاه سال پیش، «لیو» که یک جوان ۱۹ ساله بودعاشق یک زن ۲۹ ساله بیوه به نام «ژو» شددر آن زمان عشق یک مرد جوان به یک زن مسن‌ترغیراخلاقی بود و پسندیده نبود
 برای جلوگیری از شایعات این زوج تصمیم گرفتندفرار کنند و درغاری در استان ژیانگ‌جین زندگی کنند در اول زندگی مشترک آنها بی‌چیز بودند، نه دسترسی به برق داشتند و نه غذاییطوری که مجبور بودند از گیاهان و ریشه درختان تعذیه کنند و روشنایی خود را با یک چراغ نفتی تأمین کننددر دومین سال زندگی مشترک، «لیو»، کار خارق‌العاده‌ای را شروع کرد، او با دست خالی شروع به کندن پلکان‌هایی در دل کوه کرد، تا همسرش بتواند به آسانی از کوه پایین بیاید، اواین کار را پنجاه سال ادامه داد
  نیم قرن بعد در سال ۲۰۰۱، گروهی از مکتشفین، در کمال تعجباین زوج پیر را همراه شش هزار پله کنده شده با دست پیدا کردند
 هفته پیش «لیو» در ۷۲ سالگی در کنار همسرش فوت کردژو» روزهای زیادی در کنار تابوت همسرش سوگوار بود
دولت چین تصمیم گرفته که «پلکان عشق» و محل زندگی این زوج را حفظ کند و آن را تبدیل به یک موزه کند