اگر هیچ فراز و نشیبی در زندگی شما وجود نداره بدان معنا است که شما مرده اید