نکاتی که برای داشتن ازدواج موفق ضروری هستند:
  1. سرسری نگرفتن مسایل کوچک 
  2. ابراز علاقه کردن
  3. نادیده نگرفتن ابراز احساسات
  4. صحبت کردن
  5. فرار از روزمرگی
  6. داستان پریان واقعیت ندارد
  7. دعوای به موقع
  8. عدم تمرکز بر روی منفی ها