" وكساني كه اميد ديدار ما را ندارند(معاد را منكرند) گفتند: چرا برما فرشتگاني فرستاده نشد يا پروردگار خود را نمي بينيم؟

حقا كه آنها در نهاد خويش تكبر ورزيدند و سركشي بزرگي كردند. روزي كه آنها فرشتگان را مي بينند در آن روز گنهكاران را

بشارتي نيست و مي گويند: ما را ايمني كامل دهيد و فرشتگان مي گويند : اين سخت ممنوع است و به سوي آنچه انجام

داده اند از عمل ها رو مي آوريم پس آنها را غباري پراكنده قرار مي دهيم.
"

آيات 21 و 22 و 23 سوره فرقان