محققان دانشگاه تهران موفق شدند برای نخستین بار در کشور یک فرآیند یادگری در کودکان دارای اختلال کمبود توجه-بیش فعالی برای افزایش توجه شنیداری آنها  ، طراحی کنند.

عافیه سارلی، دانش آموخته رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی نرم افزاری جهت افزایش یادگیری کودکان دارای اختلال کمبود توجه-بیش فعالی طراحی کرده است.
وی در خصوص این طراحی گفت: این کودکان از بیش فعالی و کم توجهی به صورت توأما رنج می برند و همین موضوع مهارت های آنها را برای یادگیری به شدت کاهش می دهد.
سارلی در خصوص پروزه خود گفت: این بیماری در پسران شایع تر از دختران است و در کلینیک های درمانی بیشتر بر تقویت مهارت های دیداری آنها تاکید می شود. در حالی که این کودکان برای افزایش یادگیری در سنین مدرسه، به مهارت های شنیداری بهتر برای ارتباط با معلم خود نیازمندند.
این درمان به دلیل نرم افزاری بودن به راحتی از سوی کاردرمانان یا والدین کودکان قابل کنترل است که می تواند با در اختیار قرار دادن یک گوشی ، تکلیف مشخص شده را از کودکان بخواهند.

منبع:
یه جا خوندم