کودکان با نیازهای ویژه که ده درصد از جامعه آماری کودکان را تشکیل می دهند از حقوقی مشابه سایر کودکان عادی برخوردارند. گیتی مومنی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی افزود: اهمیت شناخت کودکان با نیازهای ویژه در شرایطی است که این کودکان ده درصد کشور را تشکیل می دهند و با برنامه ریزی های کارشناسانه می توانند در شناسایی و شکوفایی استعدادهای این کودکان گام مهمی برداشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به اینکه کودکان با نیازهای ویژه ای سرمایه های بالقوه کشور هستند افزود: شناسایی نیازها تجهیز مدارس،آموزش اساتید و بکارگیری فارغ التحصیلان روانشناسی استثنایی می تواند نقش بسزایی در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان داشته باشد.
گفتنی است؛ کودکان با اختلالات شنوایی، گفتاری، بینایی، ذهنی و کودکان استثنایی از جمله کودکان با نیازهای ویژه محسوب می شوند.

منبع: