سلام دوستان

با توجه به کثرت تقاضا برای درج منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، منابع رو قرار میدهم. البته هرسال ممکنه منابع جدید جایگزین منابع قدیمی بشوند و بهترین کار اینه که از کسانی که تازه قبول شده اند، منابع جدیدتر رو جویا بشید.


روانشناسی تربیتی

روانشناسی پرورشی نوین سیف

روانشناسی تربیتی بیابانگرد

روانشناسی تربیتی کدیورآمار و روش تحقیق

آمار و احتمالات کاربردی دلاور

روش تحقیق دلاور

روش تحقیق سرمد،بازرگان و حجازی

کتاب تست آماروروش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی کانون قلم چی هم مناسبه

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد سمت

روانشناسی رشد لورا ای برک ترجمه یحیی سیدمحمدی

نظریه های رشد ویلیام سی کرین ترجمه خویی نژاد و رجایی

کتاب تست پوران پژوهش نوشته عبدالحسن فرهنگی هم خوبه


روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی هیلگارد

زمینه روانشناسی جان دبلیو سانتراک

روانشناسی عمومی حمزه گنجی


زبان انگلیسی

 کتاب 504 واژه ضروری

متون زبان در علوم اجتماعی کیانوش هاشمیان

قواعد زبان انگلیسی دوره دبیرستان

برای آشنایی با متون هم میتوانید متون سالهای قبل رو کار کنید.