زنبور دلبسته هیچ گلی نمی شود. از انواع گلها شهد جمع میكند اما دلبسته نمی شود. بسوی گل سرخ و گل همیشه بهار می رود، بسوی گل نیلوفر می رود، از گلی به گل دیگر حركت می كند اما دلبسته و وابسته نمی شود. دومین چیزی كه باید به یاد داشت این است كه اگرچه زنبور از گلهای بسیاری شهد جمع می كند، هیچ گلی را نابود نمی سازد. زنبور بسیار ماهر و ملاحظه گر است. به گلها آسیب نمی رساند. در حقیقت گلها وقتی زنبور به رویشان می نشیند بسیار خوشحال می شوند و به خود می بالند. زنبور هیچگاه تخریب نمی كند. آنچه را كه نیاز دارد جمع آوری می كند اما به روشی استادانه و با چنان مهارتی كه شكل گل كاملا دست نخورده باقی بماند. بگونه ای زندگی كن كه به هیچكس آسیب نرسانی. سازنده، ملاحظه گرانه و هنرمندانه زندگی كن. با حساسیت و ظرافت زندگی كن و هیچگاه دل بسته نشو. از تمام تجارب زندگی لذت ببر. از تمام گلهای زندگی لذت ببر اما روان باش. در هیچ جایی توقف نكن تا به خدا برسی.