سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پابرجاستسلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماستتو به رویای کوتاهی دعای هر سحرگاهیشدم خواب عشقت چون مرا این گونه می‌خواهیمن آن خاموش خاموشم که با شادی نمی‌جوشمندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمی‌پوشمتو غم در شکل آوازی شکوه اوج پروازینداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی‌بازیمرا دیوانه می‌خواهی ز خود بیگانه می‌خواهیمرا دلباخته چو مجنون ز من افسانه می‌خواهیشدم بیگانه با هستی ز خود بی‌خود تر از مستینگاهم کن نگاهم کن شده آنچه می‌خواستیبکش دل را شهامت کن مرا از غصه راحت کنشدم انگشت نمای خلق مرا تو درس عبرت کنبکن حرف مرا باور نیابی از من عاشق‌ترنمی‌ترسم من، از اقرار گذشت آب از سرم دیگر