1- عموما شایعه پراکن هستند و غیبت میکنند .

2- همواره بدنبال نقاط منفی هستند .

3- از افراد با عزت نفس بالا ناراحتند.

4- دیگران را خراب می کنند تا خود را عالی نشان دهند.

5- افکار بسته وخود محور دارند .

6- همیشه از دیگران شکایت میکنند .

7- شروع کننده نیستند .

8- طبیعت خسیس دارند .

9- همیشه حالت دفاعی دارند.

10- اشخاص با هوش را قلبا دوست ندارند؛ زیرا خودشان با هوش نیستند.

11- رفتار دمدمی مزاج دارند ؛ روزی عسل در گلویتان میگذارند و روزی گلویتان را میفشارند .

12- از همنشینی با مردم گریزانند.

13- در باره مردم حرف میزنند.

14- زود رنج هستند.

15- سرگشته وحیران هستند .

16- دلواپس و نگران از دست دادن اعتبار ظاهری هستند .

17- فکر میکنند ؛ همه چیز را میدانند .

18- بی انضباط هستند .

19- شجاعت ادامه دار ندارند وبه دنبال قدرت موقتی و کاذب هستند و ذلیل وار دنبال حامی میگردند .

20- قاطعیت در تصمیم گیری ندارند .

21- فاقد برنامه ریزی قبلی و عملی هستند .

22- بعلت نداشتن شخصیت خوشایند ؛ دارای احترام موقتی وموقعیتی هستند.

23- احساس همدلی و همدردی واقعی ندارند و از مشکلات دیگران خوشحال هستند ولی عکس

العمل بلعکس دارند.

24- اشتباهات ونواقص را به گردن دیگران می اندازند .

25- عدم حس همکاری دارند .

26- عدم حس قدرت درونی دارند .

27 – متظاهر؛ متملق و ریا کار هستند .

28- در امورگاهی متوسل به زور و گاهی متوسل به حس ترحم طلبی می شوند.

29- قلبا و بدون ترس وتظاهر و ریا ومنفعت ؛ حاضر به کمک کسی نیستند .

30- میترسند که مبادا کسی جای او را بگیرد .

۳۱- همه موفقیتهای ناشی از تلاش دیگران را به پای خود می نویسند .

32- حس وفاداری و صمیمیت باطنی اصلا ندارند .

۳۳- فکر میکنند ؛ برای رسیدن به احترام به سمت وعنوان نیاز است .

34 – مشکلات را حل نشده رها میکنند.

35- ادعا میکنند نمیشود وهیچ راه حلی وجود ندارد وتابوده همین بوده ؛ چون راهش را خود بلد

نیستند .

36- بخاطر چیزهای بی ارزش مبارزه میکنند .

37- اشتباهات خود را مدام تکرار میکنند .

38- تحسین شدن را به قیمت خفت و خواری ترجیح میدهند.

۳۹- با افراد ضعیفی ارتباط برقرار میکنند که افضل باشند.

۴۰معتدل نیستند ؛ گاهی از موضع ضعف پنهان میشوند وبردگی میکنند و گاهی همچون یک ستمگر فرمان میدهند .

41- نسبت به افراد برتر از خود دنبال نقطه ضعف میگردند .

42- سرعتشان گاهی تند وگاهی کند است .

43- مال اندوزی را هدف خود قرار می دهند .

44- بهتر از دیگران خود را گول میزنند.

45- نسبت به فضای اطراف خود بی احساس هستند .

46- اگر از دیگران عقب بمانند ؛ تند خو و خشن میشوند .

47- از اینکه دیگران پی به نقایص وی ببرند ؛ دائما هراسان هستند.

48- در پی انتقام هستند .

49- گاهی خود سر وباهدفی بی ارزش و گاهی دنباله روی میکنند و اراده ای از خود ندارند .

50- نسبت به برندگان حسادت میکنند .

51- عقده های خویش را بر سر ضعیف تر از خود و محتاج ؛ خالی میکنند.

52- در دیگران بدی ها را می جویند .

53- منکر وجود دروغ وتعصب در خود هستد .

54- غالبا خشک بوده ؛ زیرا فاقد جدی بودن هستند .

55- بیش از ظرفیت خویش جهت کسب قدرت بیرونی تلاش میکنند .

56- رفتار دیگران را براساس نتیجه قضاوت میکنند ونه قصد آنها.

57- چنان حقیر هستند که حاضر به بخشیدن دیگران نیستند

58- چنان بزدل هستند که حاضر به ابراز دلیل ناراحتی خود نیستند .

59- بخاطر هراس از دست دادن امتیاز به لجاجت خود ادامه میدهند .

60- توانائی های خود ودیگران را هدر میدهند و گاهی جایگاه اشخاص را از روی هوس جابجا میکنند .

61- می خواهند که دیگران او را یک خبره بدانند.

62- ضعف های خود را انکار وپنهان می کنند .

63- بدون تلاش به انتظارمعجزه می نشینند.

64- بعلت ترس ؛ برای حرف زدن با طرف مقابل ؛ نقل قول دروغ میکنند و یا او را از یک شخص قوی ویا موقعیت بد میترسانند .

65- از رو در رو شدن میترسند و از پشت خنجر میزنند .

66- از راست گوئی وحشت دارند .

67- حاضر هستند برای کسانی کوچک شوند تا برای عده ای بزرگی کنند.

68- هنوز ندانسته مغرور میشوند وادای دانا را در میاورند وتحمل شنیدن حقیقت خود را ندارند .

69- قدرت گفتن نه را ندارند وپایدار وبا ثبات نیستند .

70- روحیه دیگران را در هم میریزند .

71- همیشه یک دسته بهانه برای بی لیاقتی خود دارند .

72- گاهی با افراط محبت میخواهند مورد توجه قرار گیرند.

73- عیب های خود را پنهان کرده و به دیگران میخندند.

74- دیگران را وادار به امری میکنند و میگویند خودش خواست .

75- در پی رفع مشکلات ریشه ای نیستند وموقتی کار میکنند وبا منت های دروغین ؛ خود را عزیز میکنند.

76- در همه موارد خود را صاحب نظر میدانند و حاضر هستند دروغ بگویند ولی از گفتن نمیدانم ؛ شرم دارند .

77- همیشه دوست دارند از خود تعریف وتمجید بکنند وبشنوند و دیگران را نادیده میگیرند و حق به جانب هستند .

78- از روی نادانی های خود ؛ دیگران را نادان میدانند ..

79- در اختلاف عقیده با شخصی ؛ زورشان برسد به هرحیله ای به طرف آسیب میرسانند ؛ طوری که جلوی چشمشان نباشد و زورشان نرسد خود شان فرار میکنند و ناله .

80- در حرف زدن و تظاهر ؛ ادای انسان با کمال و محسنات بالا را در می آورند و لی در موقعیتها دستشان رو میشود .

و.................


مشاوره خانواده