سبز من سبز نبی ست

سبز مولایم علی ست

ونه آن سبزکه دراوج ریا

زخم علی ست

سبز من نور خداست

عشق و ایمان به خداست

ونه آن سبزدراین دوره که

برضد خداست

سبز بیعت با علی ست

طاعت امر ولی ست

سبز من یک جمله است

رهبرم سید علی ست