یه روز یه پسر انگلیسی میاد با طعنه به یک پسر ایرانی میگه: چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن؟ یعنی مردای ایرانی نمیتونن خودشون رو کنترل کنن؟؟

پسره لبخندی میزنه و میگه: ملکه انگلستان با هر مردی دست مي ده؟ و به هر مردی اجازۀ نزدیک شدن می ده؟ 

پسره انگلیسی پوزخندی می زنه و میگه: معلومه که نه! همه می دونن که مقام و شأن ملکه بالاتر از اینه که هر کسی بهش نزدیک بشه و حتی بهش دست بده!! فقط افراد خاصی میتون با ایشون در رابطه باشن!!!

پسر میگه: خانومای ما همه ملکه هستن!