بيني قسمتهاي راست و چپ دارد كه هر دو قسمت براي تنفس بكار ميروند اما در حقيقت دو سوراخ بيني باهم متفاوتند و

انسان ميتواند اين تفاوت را حس كند حفره سمت راست بيني، نشانگر خورشيد و حفره سمت چپ نشانگر ماه است.

وقتي سردرد داريد، سعي كنيد كه حفره سمت راست بيني تان را ببنيديد و براي تنفس كردن تنها از حفره سمت چپ استفاده كنيد. خواهيد ديد كه بعد از پنج دقيقه سردرد شما خوب خواهد شد.

اگر احساس خستگي ميكنيد، برعكس اقدام فوق را عمل كنيد. حفره سمت چپ بيني تان را ببنديد و تنها از حفره سمت

راست بيني تان تنفس كنيد. بعد از مدتي احساس ميكنيد كه خستگي شما برطرف شده است.

حفره سمت راست بيني شما به گرمي مربوط است و لذا براحتي گرم ميشود اين درحالي است كه حفره سمت چپ بيني

تان به سردي مربوط ميباشد.

تفريباً همه خانم ها از حفره سمت چپ بيني شان تنفس ميكنند، بنابراين با سرعت بيشتري خنك ميشوند. اما بيشتر پسر

بچه ها با بيني سمت راستشان نفس ميكشند