از خارج هیچ ترسی نداشته باشید ، از داخل خودمان بترسید،از این که با توطئه ها شما ها را از هم جدا کنند.منبع:بلغ 3 ، ص 228 ، 1/1/59 (برگرفته شده از سایت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره)