گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز ،

شهید شهید!

اصلا به ما چه ..

میخواستن نرن!

کسی مجبورشون نکرده بود که!

… گفتم: چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!
گفت: کی؟!!
گفتم: همون که تو نداریش!
گفت: من ندارم؟! چی رو؟!

گفتم: غیرت!!!ما به یادتونیم ..
شما تو دل وخون و جون ما جا دارید
شماها بودید که ما الان داریم نفس تو خاک و میهن خودمون میکشیم
شماها بودید که سرزمین کوروش کبیر هنوزم پابرجاست
ما به شماها مدیونیم مارو ببخشید